Do działu Zamówień Publicznych O elektronizacji zamówień

Do działu Zamówień Publicznych O elektronizacji zamówień

Do działu Zamówień Publicznych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede kto udziela zamówienia publiczne od 2021 rokugo wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego innymi słowy dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W trakcie artykułu omówimy : podpis elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, narzędzia i urządzenia wymagane do zagwarantowanie zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, kiedy zamówienie jest publiczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jakim sposobem zarówno na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych innymi słowy zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest również szef jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych, w administracji rządowej również samorządowej, konsultantów i trenerów zamówień publicznych, przedstawicieli firm startujących w przetargach, kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy kogo dotyczą zamówienia publiczne od 2021 roku gmin.

Top