szkolenia ceny transferowe

img

Model Konwencji OECD prawo podatkowe polskie prawo podatkowe komentarz unikanie opodatkowania Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia sprezentować możliwie obszerny i rozumowy ogląd treści, możliwych wykładni i praktycznych aspektów funkcjonowania także tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jak i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi państwami w oparciu o ten wzorzec umowny. Znaczenie problematyki unikania podwójnego opodatkowania jest duże i we współczesnym świecie ciągle rośnie. Otwieranie granic, upadek barier politycznych i gospodarczych, a podobnie postępujący sprawa sądowa globalizacji gospodarki powoduje, że oczywista skądinąd pragnienie unikania podwójnego opodatkowanie nie jest, jak dawniej, fenomenem poszczególnych przypadków, aliści staje się trwałą cechą systemów podatkowych poszczególnych państw i stałym uzupełnieniem krajowego ustawodawstwa podatkowego. Rosnącego znaczenia tej problematyki nie ogranicza, jakże dotąd, pojawienie się w Europie szczególnych rozwiązań prawnych przyjmowanych w państwach Wspólnoty Europejskiej. Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, pośród poszczególnymi jednostkami, jakie ukierunkowane są na przerzucanie zysków (kosztów) tak, iżby zmniejszyć (zoptymalizować) zadłużenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem kodeksów wiążących w danym państwie, dążąc do eliminacji niebezpieczeństwa uszczuplenia należnych wpływów do budżetów krajowych. Celem niniejszej lekturze jest kompleksowa analiza problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w obrębie grupy kapitałowej również omówienie najnowszych trendów w tej dziedzinie. Zamieszczone tezy wyrażono z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), poglądów, doktryn, wykładni skarbowych również wykładni i orzecznictwa sądów administracyjnych. Pozycja bibliograficzna zawiera dekoracyjny zestaw narzędzi i sposobów praktycznego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transakcyjnymi. Ich właściwy wybór stanowi podstawę racjonalnych decyzji kapitałowych (finansowych). Intencją autora jest, iżby niniejsza stanowisko pozwoliła praktykom egzystowania gospodarczego, członkom zarządu, dyrektorom finansowym, a również politykom zdawać sobie sprawę i ważyć zagadnienie cen transferowych w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście.

  • Akta osobowe czy pracodawca ma prawo Akta osobowe czy pracodawca ma prawo
  • Tarcza antykryzysowa 40 odroczenie terminu płatności/rozłożenie Tarcza antykryzysowa 40 odroczenie terminu płatności/rozłożenie
  • system tradycyjny EZD systemy dziedzinowe jest system tradycyjny EZD systemy dziedzinowe jest
  • Co to inwentaryzacja kto przeprowadza Inwentaryzacja Co to inwentaryzacja kto przeprowadza Inwentaryzacja
  • Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne
Top