kosztami organizacji pozarządowej w tym:

kosztami organizacji pozarządowej w tym:

Zobacz do kiedy sprawozdanie merytoryczne fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wybitnie ważnych przemian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, bieżących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych – samodzielna nauka księgowania pdf załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości, obowiązujący do sprawozdań finansowych przedtem za 2019 rok; 2) zmieniony zależność rachunku zysków i strat wspierany na kalkulacji kosztów wg typów ich działalności; 3) wyłączenie fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z grona jednostek mikro; 4) konieczność dostosowania polityki rachunkowości jednostki do zmian przepisów. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, zrozumiale omawia:

1) reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych; 2) normy prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji);

3) plan kont organizacji pozarządowej; 4) zasady ujmowania na kontach księgowych operacji powiązanych z: funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, należnościami i zobowiązaniami, przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe),

- kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, samodzielna nauka księgowania chomikuj koszty działań statutowych, koszty wolontariatu), przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi, kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji, aktywnością statutową odpłatną.

Top