Spółka z oo po angielSku i odpowiedzialność członków zarządu

Spółka z oo po angielSku i odpowiedzialność członków zarządu

Spółka z o.o. po angielSku i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 dodatkowo wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego zadłużenia gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych innymi słowy przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie na rzecz menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma kwestia podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera sprawa odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej): wobec spółki za działania albo zaniechania sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, wobec wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań). Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach: prącie zarządu odpowiada względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, podobno że nie ponosi winy; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie wobec wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: egzekucja względem spółki jest bezskuteczna; oraz we właściwym czasie nie: został zgłoszony wniosek o promulgacja upadłości; albo wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; jak słychać że: niezgłoszenie rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w zakresie prowadzenia spraw spółek przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu; pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czyli postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Zostaną omówione:podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę odszkodowania innymi słowy kary umownej wynikającej z niewykonania umowy przez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty czyli terminów realizacji zobowiązań poprzez kontrahenta, zdeterminowanie innych skutków niewykonania zobowiązań; skutki niewykonania albo nienależytego wykonania umów zawartych przez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w ramach tzw. specustawy); tworzenie rezerw skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych przez spółkę na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów lub podniesienia kosztów aktywności w czasie stanu epidemii; relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, w szczególności naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania przez radę nadzorczą czyli zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w obszarze prowadzenia spraw spółek przez zarząd; ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości spółki; dokonywanie poprzez członka zarządu (samodzielnie lub wespół z innymi członkami) wniosku o ogłoszenie upadłości, a także konsultacje odnośnie do sporów pomiędzy członkami zarządu co się tyczy konieczności zgłoszenia takiego wniosku; specyfikacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej również zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności względem spółki; ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnioną funkcją.

Top