Audyt i kontrola zarządcza w szkole cel artykułu

Audyt i kontrola zarządcza w szkole cel artykułu

Audyt i kontrola zarządcza w szkole cel artykułu o kontroli zarządczej jest reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej także praktycznych rozwiązań, w związku z funkcjonowaniem zasad kontroli zarządczej w jednostce możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w aspekt kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak dodatkowo który jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej. Cel artykułu o kontroli zarządczej: wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; zaprezentowanie kwestii wchodzących w profil kontroli zarządczej, kanonów i celów kontroli zarządczej; przedstawienie przeróżnych przechytrzyć względem ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o kontroli zarządczej: nabycie umiejętności egzegezy i praktycznego stosowania aktualnych przepisów prawa; zapoznanie z obowiązkami spoczywającymi na wszystkich szczeblach zarządczych i wykonawczych, co umożliwi sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej, podwyższenie umiejętności zgrupowanych z procedurą zarządzania finansami publicznymi, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Adresaci artykułu o kontroli zarządczej: kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Zobacz Podstawy ustawowe i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w oddziałach budżetowych. Standardy kontroli zarządczej w placówkach sektora finansów publicznych. Organizacja kontroli zarządczej, poziomy kontroli zarządczej, wprowadzanie czynności kontrolnych, obszary i zadania objęte czynnościami sprawdzającymi. Odpowiedzialność za działanie kontroli zarządczej i obowiązki w toku kontroli zarządczej, odpowiedzialność między innymi kierownika jednostki , pracowników jednostki. Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową. Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin kontroli zarządczej i jego elementy, planowanie systemu kontroli zarządczej i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostce. Analiza i ocena występującego ryzyka, kwestionariusze identyfikacji ryzyka. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – kwestionariusze samooceny, cele i zadania komitetów audytu. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Odpowiedzialność za pogwałcenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem zasad kontroli zarządczej w jednostce.

Top