dokumentacja cen transferowych

Autor publikacji wskazuje podobnie ryzyka podatkowe związane m.in. z identyfikacją grupy podmiotów zobligowanych do sporządzenia dokumentacji grupowej stosownie do redefinicji pojęcia podmiotów powiązanych. Dodatkowo scharakteryzowano analizę zgodności.

Czytaj więcej

szkolenia ceny transferowe

szkolenia ceny transferowe

Model Konwencji OECD prawo podatkowe polskie prawo podatkowe komentarz unikanie opodatkowania Oddajemy do Państwa rąk książkę, jaka nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia sprezentować możliwie obszerny i rozumowy ogląd treści, możliwych wykładni i praktycznych aspektów funkcjonowania także tego szczególnego dokumentu, jakim jest wspomniany Model Konwencji, jak i umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi państwami w oparciu o ten wzorzec umowny. Znaczenie problematyki unikania podwójnego opodatkowania jest duże i we współczesnym świecie ciągle rośnie. Otwieranie granic, upadek barier politycznych i gospodarczych, a podobnie postępujący sprawa sądowa globalizacji gospodarki powoduje, że oczywista skądinąd pragnienie unikania podwójnego opodatkowanie nie jest, jak dawniej, fenomenem poszczególnych przypadków, aliści staje się trwałą cechą systemów podatkowych poszczególnych państw i stałym uzupełnieniem krajowego ustawodawstwa podatkowego. Rosnącego znaczenia tej problematyki nie ogranicza, jakże dotąd, pojawienie się w Europie szczególnych rozwiązań prawnych przyjmowanych w państwach Wspólnoty Europejskiej. Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, pośród poszczególnymi jednostkami, jakie ukierunkowane są na przerzucanie zysków (kosztów) tak, iżby zmniejszyć (zoptymalizować) zadłużenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem kodeksów wiążących w danym państwie, dążąc do eliminacji niebezpieczeństwa uszczuplenia należnych wpływów do budżetów krajowych. Celem niniejszej lekturze jest kompleksowa analiza problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w obrębie grupy kapitałowej również omówienie najnowszych trendów w tej dziedzinie. Zamieszczone tezy wyrażono z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), poglądów, doktryn, wykładni skarbowych również wykładni i orzecznictwa sądów administracyjnych. Pozycja bibliograficzna zawiera dekoracyjny zestaw narzędzi i sposobów praktycznego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transakcyjnymi. Ich właściwy wybór stanowi podstawę racjonalnych decyzji kapitałowych (finansowych). Intencją autora jest, iżby niniejsza stanowisko pozwoliła praktykom egzystowania gospodarczego, członkom zarządu, dyrektorom finansowym, a również politykom zdawać sobie sprawę i ważyć zagadnienie cen transferowych w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście.

ceny transferowe limity

ceny transferowe limity

W drugiej części lektura zawiera komentarze do innowacyjnych rozporządzeń Ministra Finansów obowiązujących od 1.1.2019 r., tj.: rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2491), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2479), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2474), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 997). Komentarze zawierają charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania także procedurę sporządzania analizy cen transferowych. Omówione zostały również nowe obowiązki sprawozdawcze w postaci informacji o cenach transferowych TP-R, jakie zastąpiły dotychczasowe uproszczone formularze CIT-TP. W tej części publikacji omówiono zwłaszcza takie zadania jak: elementy dokumentacji podatkowych, informacje o cenach transferowych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, unikanie podwójnego opodatkowania, raje podatkowe.

ceny transferowe książka pdf

Transakcje wewnątrzwspólnotowe-ustawa o vat

dokumentacja ceny transferowe

Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2020

międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe Odpowiedzialność karna skarbowa dokumentacje podatkowe

Czym się zajmujemy

W drugiej części lektura zawiera komentarze do innowacyjnych rozporządzeń Ministra Finansów obowiązujących od 1.1.2019 r., tj.: rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2491), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2479), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2474), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 997). Komentarze zawierają charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania także procedurę sporządzania analizy cen transferowych. Omówione zostały również nowe obowiązki sprawozdawcze w postaci informacji o cenach transferowych TP-R, jakie zastąpiły dotychczasowe uproszczone formularze CIT-TP. W tej części publikacji omówiono zwłaszcza takie zadania jak: elementy dokumentacji podatkowych, informacje o cenach transferowych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, unikanie podwójnego opodatkowania, raje podatkowe.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.